Ranger / Vodič (m/f/d) Slovakia / Spontaneous application

TIER Mobility

 • Full Time

As Europe's leading provider in the field of micromobility, TIER's mission is to change mobility for the better. And to do that, we need talents like you who love innovation and exciting challenges as much as we do. Help us make mobility more sustainable and become part of the team!
Let's #changemobilityforgood

(Slovenský preklad nižšie)

Throughout the year we hire in the following locations: Bratislava and Kosice. Send us your application and we will reach out to you as soon as a position becomes available.

THE ROLE AND YOUR IMPACT AT TIER

You will:

 • You drive around in the city and take care of our scooters and e-bikes by swapping batteries and relocating vehicles
 • Provide our riders with the best customer experience by making sure that our vehicles are always fully charged, well positioned on the street and safe for the next user
 • Check and document any damage or repairs needed, and carry out minor repairs on site
 • Support your colleagues and the Operations Manager in the warehouse and give a helping hand when needed
 • Become our local hero and help us move our vision forward: a future of clean and sustainable cities

 

YOU’LL FIT GREAT WITH THESE SKILLS AND QUALIFICATIONS

 • You hold an EU driving license type B since at least 1 year and you are a safe driver
 • Interest in E-Mobility and the right mentality to change mobility for good 
 • Smart, hands on and solution driven
 • You are fluent in the local language or you speak English
 • You are flexible to work on weekends and/or night shifts*
 • Prior experience in delivery & logistics is a plus

*Depending on the location the working shifts may differ.

 

THIS MAY INSPIRE YOU*

 • Enjoy free rides on our e-scooters and e-bikes to explore your city
 • You will be fully supplied with all tools and equipment you need during your shift
 • You will work on a friendly and international team in one of our Warehouses 
 • Take advantage of your team event budget to spend quality time with your colleagues 
 • We’re agile, we’re growing and so will you! At TIER, there’s space for exponential professional and personal development and room to make a huge impact on the business going forward
 • A workplace with a purpose and the mission to change urban mobility for good
 • We offer a civil contract for this role

*Depending on the role and location your benefits may differ.

 

SLOVAK

Počas celého roka zamestnávame v týchto lokalitách: Bratislava a Košice. Pošlite nám svoj životopis a my sa vám ozveme hneď, ako bude voľná pozícia.

KTO SME

TIER Mobility je popredným európskym poskytovateľom zdieľanej mikromobility s poslaním zmeniť mobilitu navždy. Tým, že TIER ľuďom poskytuje rad zdieľaných elektrických vozidiel, od elektronických kolobežiek až po e-mopedy, pomáha mestám znižovať ich závislosť od áut. 

V roku 2018 firmu založili Lawrence Leuschner, Matthias Laug a Julian Blessin.

TIER má sídlo v Berlíne a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 250 mestách v 20 krajinách v Európe a na Strednom východe. TIER od roku 2020 je klimaticky neutrálny a so zameraním na poskytovanie najbezpečnejšieho, najspravodlivejšieho a najudržateľnejšieho riešenia mobility.

 

VAŠE ÚLOHY

Budete:

 • Jazdiť po meste a starať sa o naše e-kolobežky výmenou batérií a ich premiestňovaním
 • Poskytnete našim jazdcom tú najlepšiu zákaznícku skúsenosť tým, že zabezpečíte, aby naše kolobežky boli vždy plne nabité, správne umiestnené na ulici a bezpečné pre ďalšieho používateľa
 • Skontrolujete a zdokumentujte všetky potrebné poškodenia alebo opravy po prípade malé opravy vykonáte na mieste
 • Budete nápomocný svojim kolegom a manažérovi v sklade. 
 • Stanete sa naším zástupcom TIER  a pomôžete nám posunúť našu víziu vpred:  “Budúcnosť čistých a udržateľných miest”

 

TIETO SCHOPNOSŤI A KVALIFIKÁCIE SÚ VÍTANÉ

 • Ste držiteľom vodičského preukazu EÚ typu B minimálne 1 rok a jazdíte bezpečne
 • Máte záujem o elektronickú mobilitu a motiváciu zmeniť mobilitu navždy
 • Inteligentný, praktický a zorganizovaný
 • Hovoríte po anglicky
 • Ste flexibilní pri práci cez víkendy a/alebo nočné zmeny*
 • Predchádzajúce skúsenosti v oblasti dodávky a logistiky sú výhodou

*V závislosti od miesta sa pracovné zmeny môžu líšiť.

 

TOTO VÁS MÔŽE INŠPIROVAŤ*

 • Užite si bezplatné jazdy na našich e-kolobežkách.
 • Počas pracovnej zmeny budete plne zásobení všetkými nástrojmi a vybavením, ktoré potrebujete.
 • Budete pracovať v priateľskom a medzinárodnom tíme v jednom z našich skladov.
 • Strávite kvalitný čas so svojimi kolegami na pravideľných teambuildingoch.
 • Sme agilní, rastieme a vy tiež! V TIER je priestor pre exponenciálny profesionálny a osobný rozvoj a priestor na to, aby ste mali obrovský vplyv na budúce podnikanie TIER
 • Pracovisko s cieľom a poslaním zmeniť mestskú mobilitu navždy

 

*Vaše výhody sa môžu líšiť v závislosti od roly a miesta výkonu práce.*

 

Aktívne podporujeme rôznorodé a inkluzívne prostredie, ktoré podporuje individualitu každého zamestnanca v TIER. Prijímame pozitívne opatrenia, aby sme zabezpečili rovnaké príležitosti vašej žiadosti bez ohľadu na vašu národnosť, etnický alebo národnostný pôvod, farbu pleti, náboženstvo, postihnutie, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Príďte takí, akí ste a pridajte sa k nám!

V prípade, že žijete so zdravotným postihnutím, chronickým ochorením alebo neurodiverzitou, informujte nás, aby sme vám poskytli náležitú pomoc v procese podávania žiadostí.

 

Ak sme vzbudili váš záujem a chcete sa s nami podieľať na zmene mobility nadobro, prihláste sa a dajte nám o sebe vedieť, prečo vy ste ten pravý pre túto prácu! Príležitosť je pre každého, aby sa prihlásil a rástol s nami. Aj keď možno nespĺňate všetky požiadavky, radi sa dozvieme o hodnote, ktorú môžete priniesť do tímu. Všetci sa učíme!

 

Tešíme sa na vašu žiadosť!

We actively encourage a diverse and inclusive environment that fosters each employee’s individuality at TIER. We take affirmative action to ensure equal opportunity for your application, regardless to your nationality, ethnic or national origin, skin color, religion, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Come as you are and join our ride! 

In case you are living with disabilities, chronic illness or neurodiversity please inform us, to provide you with the proper assistance in the application process. 

If we could spark your interest and you want to change mobility for good with us, apply now and let us know why you’re the one for the job! We encourage everyone to apply and grow with us. Even if you may not tick all the boxes of the requirements, we are happy to hear about the value you can add to the team. We are all learners!

We are looking forward to your application!

Job Overview