Service Advisor – Prague

Tesla

Responsibilities

At Tesla, our Service Advisors consistently coordinate a seamless experience for customers servicing their vehicles. They constitute Tesla’s front line and are our brand ambassadors, supporting our mission to accelerate the world’s transition to sustainable energy.

As an Associate Service Advisor, you will support customers from the moment they walk through our door or schedule a service visit to returning their vehicle, managing communication across physical and digital platforms. We’ve created one of the most innovative vehicles ever made, and you will help ensure an equally innovative service experience.

To succeed at Tesla, you must be energetic, highly organized, and smart working. You should have a passion for the brand and the ability to create exceptional customer experiences.

Naši servisní poradci v Tesle důsledně koordinují bezproblémový průběh a zážitek pro zákazníky, kteří přivezou svá vozidla do servisu. Představují přední linii společnosti Tesla, jsou velvyslanci naší značky a podporují naši misi urychlit přechod světa k udržitelné energii.

Jako servisní poradce budete podporou pro zákazníky od chvíle, kdy projdou našimi dveřmi, nebo když nás osloví jinými kanály. Pomůžete jim naplánovat servisní návštěvu nebo správu komunikace napříč fyzickými a digitálními platformami. Vytvořili jsme jedno z nejinovativnějších vozidel, jaké kdy bylo vyrobeno, a vy tak pomůžete zajistit stejně inovativní servisní zážitek.

Abyste v Tesle uspěli, musíte být energičtí, vysoce organizovaní a chytří. Měli byste mít vášeň pro značku a schopnost vytvářet výjimečné zákaznické zážitky.

Requirements

 • Relevant experience in a customer facing role delivering excellent service, preferably from a technical or automotive environment
 • Thrive in a fast-paced, ever-changing environment with multiple priorities while maintaining attention to detail
 • Excellent communication skills and ability to establish and maintain strong working relationships with both internal stakeholders and customers
 • Possess an understanding of automotive techniques related to repair and servicing of vehicles
 • Digitally savvy – ability to adopt and adapt quickly to new technology and systems
 • Able to communicate, read, and write effectively in English and Czech
 • Must have and continue to maintain a valid driving license and safe driving record

 • Relevantní zkušenosti v zákaznicky orientované pozici, která poskytuje vynikající služby, nejlépe z technického nebo automobilového prostředí
 • Schopnost učit se a přizpůsobovat se měnícímu se prostředí s více prioritami při zachování pozornosti k detailům
 • Vynikající komunikační dovednosti a schopnost navázat a udržovat pevné pracovní vztahy s interními zúčastněnými stranami a zákazníky
 • Umět porozumět automobilovým technikám souvisejícím s opravami a servisem vozidel
 • Digitálně důvtipný – schopnost rychle se přizpůsobit novým technologiím a systémům
 • Schopen efektivně komunikovat, číst a psát v anglickém jazyce a případně v dalších jazycích
 • Platný řidičský průkaz